Co-curricular Activities

 Co-Curricular Activities

प्राइमरी सेक्शन 

 

 

 1. ०६/०४/२०१८     हाउस मेकिंग 

2. १३/०४/२०१८      बैसाखी  और डॉक्टर आंबेडकर जयंती

3. 20/०४/२०१८     अर्थ डे 

४. 27/०४/२०१८      इंग्लिश कैलीग्राफी 

५. ०४/०५/२०१८      investiture सेरेमनी 

6. 11/०५/२०१८      अनाउंसमेंट ऑफ़ क्लास मैगज़ीन 

7. २२/०६/२०१८      हिंदी कैलीग्राफी 

8. 29/०६/२०१८    डिस्प्ले बोर्ड कम्पटीशन 

9. ०६/०७/२०१८    इंग्लिश  पोएम  

10. १३/०७/२०१८  सोलो सिंगिंग 

11. 20/०७/२०१८  स्टोरी टेलिंग 

12. 27/०७/२०१८  बेस्ट आउट ऑफ़  waste

१३. ०३/08/२०१८  कुकिंग  WITHOUT फायर

14. 10/08/२०१८ पेट्रियोटिक ग्रुप सोंग 

15. 17/08/२०१८  पिक्क एंड स्पीक 

16. 24/08/२०१८  राखी मेकिंग 

17. ३१/08/२०१८   ड्राइंग कम्पटीशन्स

१८. ०७/09/२०१८ हिंदी क्रिएटिव राइटिंग 

१9. 14/09/२०१८ हिंदी पोएम 

20. २५/09/२०१८ हिंदी माह संपन्न समारोह 

२१. 12/10/२०१८ हिंदी नाटिका 

२२. 26/10/२०१८ हिंदी स्टोरी 

23. 02/11/२०१८ अन्ताक्षरी इंग्लिश 

२४. 16/11/२०१८ क्विज 

२५. 23/11/२०१८ रंगोली कम्पटीशन्स

26. ३०/11/२०१८ EXTEMPORE

27.०७/12/२०१८ ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग 

 

 सेकेंडरी सेक्शन 

1. 7/०४/२०१८ हाउस मीटिंग 

2. २१/०४/२०१८ कुकिंग WITHOUT FIRE

3. २८/०४/२०१८ क्रिएटिव राइटिंग

४. ०५/०५/२०१८   इंग्लिश CALLIGRAPHY 

०५. 23/०६/२०१८ क्लब एक्टिविटी -1 डिस्प्ले बोर्ड 

०६. ३०/०६/२०१८ क्लब एक्टिविटी -2 एक्शन प्लान फॉर सेशन 

०७. ०७/०७/२०१८ डिबेट इन इंग्लिश / हिंदी 

08. २१/०७/२०१८ investiture सेरेमनी 

09. २८/०७/२०१८ ग्रुप सोंग 

10. ०४/08/२०१८ राखी मेकिंग 

11. 15/08/२०१८ इंडिपेंडेंस डे 

12. १८/08/२०१८ ग्रुप डांस 

१३. २५/08/२०१८ SKIT COMPETITON

14. ०१/09/२०१८ हिंदी सुलेख 

15. ०५/09/२०१८ टीचर'स डे 

16. 14/09/२०१८ हिंदी पखवाडा 

17. २२/09/२०१८ श्लोक पाठ 

१८. ०६/10/२०१८ सोलो सोंग 

१९. 27/10/२०१८ क्विज ओन करेंट अफेयर्स 

20. 17/11/२०१८ रंगोली डिजाईन

२१. २४.11.२०१८ एक्स्तेम्पोरे स्पीच 

२२. ०१.12.२०१८ क्लब एक्टिविटी -४

23. 15/12/२०१८ के वि एस फाउंडेशन डे 

२४. २२/12/२०१८ पेंटिंग कम्पटीशन 

२५. १९/०१/१९  पोएम 

26. 26/०१/२०१८ रिपब्लिक डे 

27. 02/02/२०१९ कार्ड मेकिंग 

२८. 16/02/२०१९ मेहंदी 

29. 23/02/२०१९ क्लब एक्टिविटी -५